Zmiany w kartach badań bilanowych

Na postrawie par. 64 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej i sposobów jej przetwarzania (D.U. z 2020 r., poz. 666) nie ma wymogu wypełniania karty badań bilansowych ucznia przez nauczyciela.
Aktulane wzory dokumentacji medycznej.

Informacja o zakresie opieki sprawowanej przez pielęgniarkę / higienistkę szkolną.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMED-SCHOL” Danuta Szotko działając na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019, poz. 1078) informuje, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (część I załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych - tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 736, ze zm.) obejmujących:

  1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub klasy I oraz klasy III, V, VII szkoły podstawowej, klasy I oraz ostatniej szkoły ponadpodstawowej, a także kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym;
  2. opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
  3. udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów;
  4. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
  5. grupowej profilaktyce fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym u uczniów klas I – VI szkół podstawowych oraz edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej;
  6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnychw szkole.

Brak zgody na realizację któregokolwiek z wyżej wymienionych świadczeń wymaga formy pisemnej.

Informacja o świadczeniach gwarantowanych znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole.
Jednocześnie NZOZ informuje, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są na tablicy informacyjnej w gabinecie szkolnym oraz kliknij tutaj!.

Prosimy o wypełnienie i przekazanie pielęgniarce / higienistce szkolnej Karty Wywiadu Zdrowotnego Ucznia. Dane uzyskane z wywiadu posłużą do realizacji wyżej wymienionych świadczeń. W celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad dzieckiem podczas pobytu w szkole, prosimy o bieżące informowanie pielęgniarki/ higienistki szkolnej o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka.

Gabinety profilaktyki zdrowotnej w Szkolach są czynne:kliknij tutaj.

Celem testów przesiewowych oraz badania bilansowego jest:

  1. wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dziecka, np.: wady wzroku, kręgosłupa, słuchu,
  2. określenie grupy ćwiczebnej , tj.: przeciwwskazań do na zajęcia w-f, uczestnictwa w zawodach sportowych,
  3. innych szczególnych wskazań dotyczących opieki zdrowotnej w trakcie pobytu dziecka w szkole.

Po wykonaniu testów przesiewowych uczniowie pełnoletni / rodzice proszeni są o udanie się z dzieckiem do lekarza rodzinnego celem wykonania badań bilansowych. Kartę badania bilansowego należy zwrócić pielęgniarce / higienistce szkolnej.

Fluoryzacja w danej szkole podstawowej wykonywana jest wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły oraz rodziców z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, tak by zmnimalizować ryzyko przeniesienia wirusa COVID-19.

Przypominamy, że pielęgniarce / higienistce szkolnej należy dostarczyć Kartę Zdrowia Ucznia. Szczególnie dotyczy to uczniów z poza Białegostoku.

7 kwietnia: Światowy Dzień Zdrowia 2022

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie w rocznicę utworzenia Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 r. Co roku wybierany jest temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego. W bieżącym roku hasło WHO brzmi Nasza Planeta, Nasze Zdrowie

W trakcie pandemii COVID-19, w czasie dużego zanieczyszczenia planety, nasila się również częstość występowania chorób takich jak nowotwory, astma, choroby serca. Dlatego w tym roku WHO postanowiło skupić uwagę świata na działaniach niezbędnych do utrzymania zdrowia planety i ludzi. WHO będzie wspierać organizacje działające w imieniu wspólnego dobra w tym zakresie. WHO szacuje, że każdego roku ponad 13 milionów zgonów na całym świecie jest spowodowanych przyczynami środowiskowymi, których można uniknąć. Kryzys klimatyczny, który jest największym zagrożeniem dla zdrowia ludzkości. Kryzys klimatyczny to także kryzys zdrowotny. Więcej pod adresem www WHO.

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46
Infolinia: 0 800 190 590, e-mail:sekretariat@bpp.gov.pl

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku:
Wydział Spraw Świadczeniobiorców - Sekcja Skarg i Wniosków
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3
telefony 85 745 95 76, 85 745 95 77,
e-mail:pacjenci@nfz-bialystok.pl

Skargi i wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00

Postępowanie z odpadami medycznymi

Szczegółowy tok postępowania z odpadami medycznymi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1975).
Umowa na odbiór i utylizację odpadów medycznych jest zawarta z MPO Białystok, tel. 85 676 83 09 lub 85 676 83 06.

Składki na Izby Pielęgniarskie

Składka na Izby Pielęgniarskie w przypadku pielęgniarek jest obligatoryjna i wynosi w 1% wynagrodzenia brutto. Składka jest odprowadzana przez pracodawcę w przypadku, gdy pracownik udzieli mu upoważnienia. W związku z tym, w momencie rozwiązania umowy o pracę pracownik jest zobowiązany opłacać składki samodzielnie. W przypadku nie opłacania składek przez pracownika, nie może się on starać o dofinansowanie do szkoleń (np. kursów kwalifikacyjnych).


Zapis numerów ewidencyjnych PESEL

dzieci urodzonych w roku 2000 i później

Przykład 1:
dziecko płci męskiej urodzone 11 maja 2000 roku będzie miało nadany numer PESEL w następującej postaci: 002511xxxNx

Przykład 2:
dziecko płci żeńskiej urodzone 06 listopada 2003 roku będzie miało nadany numer PESEL w następującej postaci: 033106xxxPx