Terminarz spotkań szkoleniowych na 2018 r.

Na spotkanie należy dostarczyć:

Na koniec czerwca wraz z dokumentacją sprawozdawczą do biura należy dostarczyć sprawozdanie MZ-06 wraz ankietami z badań bilansowych.

7 kwietnia: Światowy Dzień Zdrowia 2017

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie w rocznicę utworzenia Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 r. Co roku wybierany jest temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego. W bieżącym roku hasło WHO brzmi Depresja - porozmawiajmy o niej.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpienia psychicznego i negatywnie wpływa na zdolność cierpiących na depresję osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi i niezdolności do pracy zarobkowej.

W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą i może zachęcić więcej osób do szukania pomocy. Więcej...

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46
Infolinia: 0 800 190 590, e-mail:sekretariat@bpp.gov.pl

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku:
Wydział Spraw Świadczeniobiorców - Sekcja Skarg i Wniosków
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3
telefony 85 745 95 76, 85 745 95 77,
e-mail:pacjenci@nfz-bialystok.pl

Skargi i wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00

Kurs Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia:

NZOZ "PROMED-SCHOL" organizuje szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia zdrowia i/lub życia. Jest to kurs podstawowy, skierowany do osób niemedycznych.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego rozpoznawania stanów zagrożenia życia u niemowląt, dzieci i ludzi dorosłych oraz udzielenia w przypadku ich wystąpienia pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Program szkolenia:
-> obejmuje zajęcia teoretyczne i ćwiczenia w warunkach symulowanych. Więcej...

Termin i miejsce szkolenia:
-> ustalane indywidualnie.

Płatność:
-> od 30 do 40 zł /osobę (w zależności od liczebności grupy).

Kontakt:
-> pod numerem telefonu: 85 664 24 07 lub 602 432 324;
-> e-mailem: promed_schol@o2.pl.

Postępowanie z odpadami medycznymi

Szczegółowy tok postępowania z odpadami medycznymi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. Nr 162 poz. 1153).
Umowa na odbiór i utylizację odpadów medycznych jest zawarta z MPO Białystok, tel. 85 676 83 09 lub 85 676 83 06. Oryginał karty odbioru odpadów powinien znajdować się w gabinecie szkolnym, kopia w siedzibie NZOZ.

Program edukacyjny Trzymaj formę!

Program edukacyjny "Trzymaj formę!" Program edukacyjny "Trzymaj formę!" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

W programie mogą uczestniczyć wszystkie publiczne i niepubliczne szkoły gimnazjalne. Oficjalna inauguracja programu przewidziana jest w listopadzie 2006.

Aby obejrzeć prezentacje przydatne przy realizacji Programu Trzymaj formę! kliknij poniżej:

-> Demograficzne uwarunkowania nadwagi i otyłości uczniów gimnazjów w Polsce w 2005 r.;
-> Zbilansowana dieta dla młodzieży;
-> Metoda projektu.

Zatrucia środkami biobójczymi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. Nr 161, poz. 1143) podmiotem zobowiązanym do zgłaszania podejrzenia lub przypadku zatrucia środkiem biobójczym jest m. in. pielęgniarka. W związku z powyższym oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu gromadzenia informacji o przypadkach zatruć produktami biobójczymi (DZ. U. Nr 161, poz. 1144) w przypadku wystąpienia tego typu zatrucia należy je zgłaszać do właściwego miejscowo ośrodka toksykologicznego stosując formularz zawarty w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MZ - Dz. U. Nr 161, poz. 1143.

Składki na Izby Pielęgniarskie

Składka na Izby Pielęgniarskie w przypadku pielęgniarek jest obligatoryjna i wynosi w 1% wynagrodzenia brutto. Składka jest odprowadzana przez pracodawcę w przypadku, gdy pracownik udzieli mu upoważnienia. W związku z tym, w momencie rozwiązania umowy o pracę pracownik jest zobowiązany opłacać składki samodzielnie. W przypadku nie opłacania składek przez pracownika, nie może się on starać o dofinansowanie do szkoleń (np. kursów kwalifikacyjnych).


Zapis numerów ewidencyjnych PESEL

dzieci urodzonych w roku 2000 i później

Przykład 1:
dziecko płci męskiej urodzone 11 maja 2000 roku będzie miało nadany numer PESEL w następującej postaci: 002511xxxNx

Przykład 2:
dziecko płci żeńskiej urodzone 06 listopada 2003 roku będzie miało nadany numer PESEL w następującej postaci: 033106xxxPx