Terminarz spotkań szkoleniowych na 2019 r.

Na zebranie należy dostarczyć:

7 kwietnia: Światowy Dzień Zdrowia 2018

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie w rocznicę utworzenia Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 r. Co roku wybierany jest temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego. W bieżącym roku hasło WHO brzmi Zdrowie dla wszystkich.

Światowa Organizacja Zdrowia powstała na kanwie przekonania, że wszyscy ludzie powinni móc korzystać z prawa do najwyższego możliwego poziomu zdrowia.

W związku z tym wizja „Zdrowie dla wszystkich” była naszym naczelnym drogowskazem przez ponad 70 lat. Jest ona również impulsem dla dążeń całej organizacji wspierających kraje w wysiłkach ku stworzeniu powszechnej opieki zdrowotnej (ang. Universal Health Coverage, UHC).

W tym jubileuszowym, 70-tym roku swojej działalności, Światowa Organizacja Zdrowia wzywa światowych przywódców do spełnienia obietnicy, którą złożyli podpisując Cele Zrównoważonego Rozwoju w 2015 r. i zaangażowania w konkretne działania służące poprawie zdrowia dla wszystkich. Oznacza to zapewnienie każdemu dostępu do opieki zdrowotnej na niezbędnym poziomie niezależnie od miejsca i zasobności portfela. Więcej...

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46
Infolinia: 0 800 190 590, e-mail:sekretariat@bpp.gov.pl

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku:
Wydział Spraw Świadczeniobiorców - Sekcja Skarg i Wniosków
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3
telefony 85 745 95 76, 85 745 95 77,
e-mail:pacjenci@nfz-bialystok.pl

Skargi i wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00

Kurs Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia:

NZOZ "PROMED-SCHOL" organizuje szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w stanach zagrożenia zdrowia i/lub życia. Jest to kurs podstawowy, skierowany do osób niemedycznych.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego rozpoznawania stanów zagrożenia życia u niemowląt, dzieci i ludzi dorosłych oraz udzielenia w przypadku ich wystąpienia pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie ze współczesną wiedzą z zakresu ratownictwa medycznego.

Program szkolenia:
-> obejmuje zajęcia teoretyczne i ćwiczenia w warunkach symulowanych. Więcej...

Termin i miejsce szkolenia:
-> ustalane indywidualnie.

Płatność:
-> od 30 do 40 zł /osobę (w zależności od liczebności grupy).

Kontakt:
-> pod numerem telefonu: 85 664 24 07 lub 602 432 324;
-> e-mailem: promed_schol@o2.pl.

Postępowanie z odpadami medycznymi

Szczegółowy tok postępowania z odpadami medycznymi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1975).
Umowa na odbiór i utylizację odpadów medycznych jest zawarta z MPO Białystok, tel. 85 676 83 09 lub 85 676 83 06. Oryginał karty odbioru odpadów powinien znajdować się w gabinecie szkolnym, kopia w siedzibie NZOZ.

Program edukacyjny Trzymaj formę!

Program edukacyjny "Trzymaj formę!" Program edukacyjny "Trzymaj formę!" współorganizowany jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia.
Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
Aby obejrzeć prezentacje przydatne przy realizacji Programu Trzymaj formę! kliknij poniżej:

-> Demograficzne uwarunkowania nadwagi i otyłości uczniów gimnazjów w Polsce w 2005 r.;
-> Zbilansowana dieta dla młodzieży;
-> Metoda projektu.

Składki na Izby Pielęgniarskie

Składka na Izby Pielęgniarskie w przypadku pielęgniarek jest obligatoryjna i wynosi w 1% wynagrodzenia brutto. Składka jest odprowadzana przez pracodawcę w przypadku, gdy pracownik udzieli mu upoważnienia. W związku z tym, w momencie rozwiązania umowy o pracę pracownik jest zobowiązany opłacać składki samodzielnie. W przypadku nie opłacania składek przez pracownika, nie może się on starać o dofinansowanie do szkoleń (np. kursów kwalifikacyjnych).


Zapis numerów ewidencyjnych PESEL

dzieci urodzonych w roku 2000 i później

Przykład 1:
dziecko płci męskiej urodzone 11 maja 2000 roku będzie miało nadany numer PESEL w następującej postaci: 002511xxxNx

Przykład 2:
dziecko płci żeńskiej urodzone 06 listopada 2003 roku będzie miało nadany numer PESEL w następującej postaci: 033106xxxPx