PRACA

Zatrudnimy pielęgniarki / higienistki szkolne do pracy w środowisku nauczania i wychowania w Białymstoku.
Wymagane kwalifikacje:

 1. ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub pielęgniarstwa rodzinnego lub pediatrycznego;
 2. tytuł specjalisty lub odbyte szkolenie specjalizacyjne w wyżej wymienionym zakresie.

Mile widziane osoby komunikatywne, posiadające umiejętności współpracy ze społecznością szkolną i rodzicami uczniów oraz wykazujące zdolności samodzielnej organizacji pracy. Zapraszamy do współpracy z NZOZ ”PROMED-SCHOL” Danuta Szotko.

Kontakt:

 1. Tel.: 856642407;
 2. mail: biuro@promed-schol.com.pl;
 3. Danuta, kom. 602432324.

Zmiany w kartach badań bilanowych

Na postrawie par. 64 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej i sposobów jej przetwarzania (D.U. z 2020 r., poz. 666) nie ma wymogu wypełniania karty badań bilansowych ucznia przez nauczyciela.
Aktulane wzory dokumentacji medycznej.

Informacja o zakresie opieki sprawowanej przez pielęgniarkę / higienistkę szkolną.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMED-SCHOL” Danuta Szotko działając na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019, poz. 1078) informuje, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (część I załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych - tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 736, ze zm.) obejmujących:

 1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub klasy I oraz klasy III, V, VII szkoły podstawowej, klasy I oraz ostatniej szkoły ponadpodstawowej, a także kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym;
 2. opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
 3. udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów;
 4. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
 5. grupowej profilaktyce fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym u uczniów klas I – VI szkół podstawowych oraz edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej;
 6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnychw szkole.

Brak zgody na realizację któregokolwiek z wyżej wymienionych świadczeń wymaga formy pisemnej.

Informacja o świadczeniach gwarantowanych znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole.
Jednocześnie NZOZ informuje, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są na tablicy informacyjnej w gabinecie szkolnym oraz kliknij tutaj.

Prosimy o wypełnienie i przekazanie pielęgniarce / higienistce szkolnej Karty Wywiadu Zdrowotnego Ucznia. Dane uzyskane z wywiadu posłużą do realizacji wyżej wymienionych świadczeń. W celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad dzieckiem podczas pobytu w szkole, prosimy o bieżące informowanie pielęgniarki/ higienistki szkolnej o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka.

Gabinety profilaktyki zdrowotnej w Szkolach są czynne:kliknij tutaj.

Celem testów przesiewowych oraz badania bilansowego jest:

 1. wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dziecka, np.: wady wzroku, kręgosłupa, słuchu,
 2. określenie grupy ćwiczebnej , tj.: przeciwwskazań do na zajęcia w-f, uczestnictwa w zawodach sportowych,
 3. innych szczególnych wskazań dotyczących opieki zdrowotnej w trakcie pobytu dziecka w szkole.

Po wykonaniu testów przesiewowych uczniowie pełnoletni / rodzice proszeni są o udanie się z dzieckiem do lekarza rodzinnego celem wykonania badań bilansowych. Kartę badania bilansowego należy zwrócić pielęgniarce / higienistce szkolnej.

Fluoryzacja w danej szkole podstawowej wykonywana jest wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły oraz rodziców z uwzględnieniem reżimu sanitarnego, tak by zmnimalizować ryzyko przeniesienia wirusa COVID-19.

Przypominamy, że pielęgniarce / higienistce szkolnej należy dostarczyć Kartę Zdrowia Ucznia. Szczególnie dotyczy to uczniów z poza Białegostoku.

18 - 24 listopada: Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach/Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach (EAAD, ang. European Antibiotic Awareness Day) został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. Obchody EAAD są koordynowane przez Europejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób (ECDC, ang. European Centre for Disease Prevention and Control) w całej Europie co roku w dniu 18 listopada. Z kolei w dniach 18-24 listopada 2023 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzyo Antybiotykach (WAAW, ang. World Antibiotic Awareness Week), ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w roku 2015.
Obydwie kampanie mają na celu zwrócenie uwagi na problem narastania oporności naantybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u ludzi. W bieżącym roku szczególny nacisk położono na cele określone w przyjętym w czerwcu 2023 roku zaleceniu Rady Unii Europejskiej (2023/C 220/01) w sprawie wzmożenia działań UE na rzecz intensyfikacji działań w zakresie zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe w ramach podejścia „Jedno zdrowie”. Koncepcja „Jedno zdrowie” oznacza podejście zakładające działania na rzecz współpracy wielu dyscyplin lokalnych, na szczeblu krajowym i globalnym, w celu osiągnięcia optymalnego zdrowia dla ludzi, zwierząt i środowiska. WHO oraz ECDC zachęcają do podejmowania inicjatyw zwiększających świadomość zarówno ogółu społeczeństwa, jak i pracowników ochrony zdrowia, weterynarii, ochrony środowiska i administracji państwowej na temat tego, czym jest oporność na antybiotyki oraz przekazywania informacji o jej konsekwencjach. Poprzez zaangażowanie się w globalne działania kampanii i szerzenie wiedzy na temat problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, w tym oporności bakterii na antybiotyki, możemy mieć wpływ na zmniejszenie tego zjawiska. Więcej pod linkiem www.antybiotyki.edu.pl oraz funpage'u PSSE w Białymstoku funpage'u PSSE w Białymstoku

7 kwietnia: Światowy Dzień Zdrowia 2023

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest corocznie w rocznicę utworzenia Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 r. Co roku wybierany jest temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego. W bieżącym roku, w 75 rocznicę powstania WHO, hasło brzmi Zdrowie dla wszystkich

Zaangażowanie Światowej Organizacji Zdrowia w program "Zdrowie dla wszystkich" oparte jest na demokratycznej idei, że wszyscy ludzie są równi, a zdrowie jest podstawowym prawem człowieka oraz podstawą pokoju i bezpieczeństwa. Osiągnięcie celu jakim jest zdrowie dla wszystkich wyzNaczonej jest między innymi przez:

 1. Łagodzenie i całkowite zatrzymanie rozprzestrzeniania się chorób śmiertelnych, np.: ospa;
 2. Ochrona ludzi przed pandemiami;
 3. Pokój dla zdrowia, zdrowie dla pokoju, w ramch interwencji humanitarnych WHO podas wojen i konfliktów;
 4. Kierowanie polityką i normami dotyczącymi zdrowia;
 5. Zapobiegnie chorobom poprzez szczepienia;
 6. Sprostanie wyzwaniom zdrowtnym związanycm ze zmianami klimatycznymi;
 7. Ratowanie życia matek i dzieci;
 8. Promowanie roli i troska pracowników służby zdrowia;
 9. Zwalczanie chorób niezakaźnych, dbanie o zdrowie psychiczne;
 10. Zwalczanie lekooporności drobnoustrojów;
 11. Rozwój nauk medycznych.
Więcej pod adresem www WHO.

Rzecznik Praw Pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46
Infolinia: 0 800 190 590, e-mail:sekretariat@bpp.gov.pl

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku:
Wydział Spraw Świadczeniobiorców - Sekcja Skarg i Wniosków
15-042 Białystok, ul. Pałacowa 3
telefony 85 745 95 76, 85 745 95 77,
e-mail:pacjenci@nfz-bialystok.pl

Skargi i wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00

Postępowanie z odpadami medycznymi

Szczegółowy tok postępowania z odpadami medycznymi określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. (Dz. U. z 2017 poz. 1975).
Umowa na odbiór i utylizację odpadów medycznych jest zawarta z MPO Białystok, tel. 85 676 83 09 lub 85 676 83 06.

Składki na Izby Pielęgniarskie

Składka na Izby Pielęgniarskie w przypadku pielęgniarek jest obligatoryjna i wynosi w 1% wynagrodzenia brutto. Składka jest odprowadzana przez pracodawcę w przypadku, gdy pracownik udzieli mu upoważnienia. W związku z tym, w momencie rozwiązania umowy o pracę pracownik jest zobowiązany opłacać składki samodzielnie. W przypadku nie opłacania składek przez pracownika, nie może się on starać o dofinansowanie do szkoleń (np. kursów kwalifikacyjnych).


Zapis numerów ewidencyjnych PESEL

dzieci urodzonych w roku 2000 i później

Przykład 1:
dziecko płci męskiej urodzone 11 maja 2000 roku będzie miało nadany numer PESEL w następującej postaci: 002511xxxNx

Przykład 2:
dziecko płci żeńskiej urodzone 06 listopada 2003 roku będzie miało nadany numer PESEL w następującej postaci: 033106xxxPx