KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ „PROMED-SCHOL” DANUTA SZOTKO

Zgodnie z art.13 oraz art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów objętych profilaktyczną opieką zdrowotną jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMED-SCHOL” Danuta Szotko w Białymstoku z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 53 w Białymstoku (kod pocztowy: 15-002), tel.: (85) 664-24-07, adres e-mail: promed_schol@o2.pl. Kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w Niepublicznym Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMED-SCHOL” Danuta Szotko w Białymstoku jest możliwy poprzez adres e-mailowy: biuro@promed-schol.com.pl
 2. Dane osobowe uczniów będą zbierane i przetwarzane w celu świadczenia usług zdrowotnych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMED-SCHOL” Danuta Szotko w Białymstoku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust. 1 lit. h rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 3. Rodzicom i opiekunom prawnym lub faktycznym dzieci niepełnoletnich oraz uczniom pełnoletnim przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia usług zdrowotnych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 5. Dane osobowe udostępnione nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa.
 6. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PROMED-SCHOL” Danuta Szotko.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „PROMED-SCHOL” Danuta Szotko w Białymstoku przez okres 20 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Świadczeniobiorcy zostało udzielone świadczenie zdrowotne.
 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, aby zapewnić profilaktyczną opiekę zdrowotną uczniowi, nie ma obowiązku odbierania od jego rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego dodatkowej zgodny na przetwarzanie jego danych osobowych. Przetwarzanie danych odbywa się bowiem na podstawie art. 9 ust.2 lit. h RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3;
  Nie istnieje zatem konieczność uzyskiwania odrębnego oświadczenia woli (np. w formie odrębnego podpisu pod zgodą na przetwarzanie danych).