Wymienione poniżej akty prawne regulują zakres działalności naszego Zakładu oraz zakres obowiązków, standardy pracy higienistek szkolnych oraz pielęgniarek środowiskowych środowiska nauczania i wychowania, a także warunki techniczno-sanitarne jakim powinny odpowiadać gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach. Ponadto regulują zakres praw pacjenta.

Podane zostały również akty prawne z zakresu systemu oświaty w Polsce powiązane z zakresem obowiązków pielęgniarek / higienistek szkolnych oraz zasadami tworzenia i utrzymywania gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowo-wychowawczych przez dyrektorów tych placówek.

Treść aktów prawnych dostępna jest na stronie internetowej http://isap.sejm.gov.pl/

Akty prawne regulujące zakres opieki zdrowotnej nad uczniami:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112/2011 poz. 654);
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234/2008 poz. 1570 z poźń. zm.);
 3. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 52/2009 poz. 417 z poźń. zm.);
 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210/2004, poz. 2135 z poźń. zm.);
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zakresu świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1248);
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczana w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym oraz wykazów produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych ratujących życie (Dz. U. Nr 18/2011 poz. 94);
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31/2011 poz. 158);
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182/2011 poz. 1086);
 9. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139/2010 poz. 940);
 10. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252/2010, poz. 1697);
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 139/2009 poz. 1133);
 12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210/2007 poz. 1540);
 13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć (Dz. U. Nr 161/2006 poz. 1143, z późń. zm.);
 14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu gromadzenia informacji o przypadkach zatruć produktami biobójczymi (Dz. U. Nr 161/2006 poz. 1144);
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 214/2005 poz. 816).

Akty prawne dotyczące systemu oświaty:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95/1991, poz. 425, z późń. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 218/2009 poz. 1696);
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6/2003 poz. 69 z późń zm.).