• Wzory dokumentacji zdrowotnej indywidualnej ucznia
  1. Karta zdrowia ucznia
  2. Wkładka do karty zdrowia ucznia
  3. Karta wywiadu zdrowotnego ucznia
  4. Karta badań profilaktycznych ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne / klasy I szkoły podstawowej
  5. Karta badań profilaktycznych ucznia III klasy szkoły podstawowej
  6. Karta badań profilaktycznych ucznia VII szkoły podstawowej /klasy I szkoły ponadpodstawowej
  7. Karta badań profilaktycznych ucznia kończącego szkołę ponadgimnazjalną
  8. Wniosek o ocenę stanu zdrowia ucznia do celów szkolnych
  9. Zgoda na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną ucznia niepełnosprawnego
  10. Zgoda na objęcie grupową profilaktyką fluorkową

 • Wzory dokumentacji zdrowotnej zbiorczej
  1. Lista klasowa - szkoły podstawowe
  2. Lista klasowa - szkoły ponadpodstawowe
  3. Lista uczniów zapisanych na listę świadczeniodawcy
  4. Lista uczniów wykreślonych z listy świadczeniodawcy

 • Wzory druków sprawozdawczych
  1. Miesięczny wykaz świadczeń zdrowotnych
  2. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
  3. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów III klasy szkoły podstawowej
  4. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów VII klasy szkoły podstawowej
  5. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów I klasy szkoły ponadpodstawowej
  6. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej
  7. MZ-06
  8. Sprawozdanie z realizacji działań prozdrowotnych

 • Inne dokumenty
  1. Upoważnienie do wglądu i udostępniania dokumentacji medycznej
  2. Protokół przekazania po zakończeniu nauki przez ucznia jego karty zdrowia do lekarza poz
  3. Pokwitowanie odbioru karty zdrowia ucznia
  4. Poświadczenie dyrektora szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia
  5. Załącznik Nr 25 do umowy P.O.Z. Informacja o liczbie uczniów objętych przez świadczeniodawcę opieką pielęgniarki szkolnej
  6. Zasady wypełniania Załącznika Nr 25 do umowy P.O.Z. - prezentacja