• Wzory dokumentacji zdrowotnej indywidualnej ucznia
  1. Karta zdrowia ucznia
  2. Wkładka do karty zdrowia ucznia
  3. Karta wywiadu zdrowotnego ucznia
  4. Karta badań profilaktycznych ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne / klasy I szkoły podstawowej
  5. Karta badań profilaktycznych ucznia III klasy szkoły podstawowej
  6. Karta badań profilaktycznych ucznia VII szkoły podstawowej /klasy I szkoły ponadpodstawowej
  7. Karta badań profilaktycznych ucznia kończącego szkołę ponadpodstawową
  8. Wniosek o ocenę stanu zdrowia ucznia do celów szkolnych
  9. Zgoda na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną ucznia niepełnosprawnego
  10. Zgoda na objęcie grupową profilaktyką fluorkową

 • Wzory dokumentacji zdrowotnej zbiorczej
  1. Lista klasowa - szkoły podstawowe
  2. Lista klasowa - szkoły ponadpodstawowe
  3. Lista uczniów zapisanych na listę świadczeniodawcy
  4. Lista uczniów wykreślonych z listy świadczeniodawcy

 • Wzory druków sprawozdawczych
  1. Miesięczny wykaz świadczeń zdrowotnych
  2. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
  3. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów I klasy szkoły podstawowej
  4. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów III klasy szkoły podstawowej
  5. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów VII klasy szkoły podstawowej
  6. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów I klasy szkoły ponadpodstawowej
  7. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej
  8. Sprawozdanie z realizacji działań prozdrowotnych

 • Inne dokumenty
  1. Upoważnienie do wglądu i udostępniania dokumentacji medycznej
  2. Protokół przekazania po zakończeniu nauki przez ucznia jego karty zdrowia do lekarza poz
  3. Pokwitowanie odbioru karty zdrowia ucznia
  4. Poświadczenie dyrektora szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia
  5. Załącznik Nr 25 do umowy P.O.Z. Informacja o liczbie uczniów objętych przez świadczeniodawcę opieką pielęgniarki szkolnej
  6. Zasady wypełniania Załącznika Nr 25 do umowy P.O.Z. - prezentacja