1. Wzory dokumentacji zdrowotnej indywidualnej ucznia
  1. Karta zdrowia ucznia
  2. Wkładka do karty zdrowia ucznia
  3. Karta wywiadu środowiskowego ucznia
  4. Karta badań profilaktycznych ucznia klasy "0" szkoły podstawowej / klasy I szkoły podstawowej
  5. Karta badań profilaktycznych ucznia III klasy szkoły podstawowej
  6. Karta badań profilaktycznych ucznia VII szkoły podstawowej /klasy I szkoły ponadgimnazjalnej
  7. Karta badań profilaktycznych ucznia kończącego szkołę ponadgimnazjalną
  8. Wniosek o ocenę stanu zdrowia ucznia do celów szkolnych
  9. Zgoda na fluoryzację

 2. Wzory dokumentacji zdrowotnej zbiorczej
  1. Lista klasowa
  2. Lista uczniów zapisanych na listę świadczeniodawcy
  3. Lista uczniów wykreślonych z listy świadczeniodawcy

 3. Wzory druków sprawozdawczych
  1. Miesięczny wykaz świadczeń
  2. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
  3. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów III klasy szkoły podstawowej
  4. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów VII klasy szkoły podstawowej
  5. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej
  6. Profilaktyczne badania lekarskie uczniów ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej
  7. MZ-06
  8. Sprawozdanie z realizacji działań prozdrowotnych

 4. Inne dokumenty
  1. Upoważnienie do wglądu i udostępniania dokumentacji medycznej
  2. Pokwitowanie odbioru karty zdrowia/szczepień ucznia
  3. Poświadczenie dyrektora szkoły o pobieraniu nauki przez ucznia
  4. Załącznik Nr 5 do umowy P.O.Z. Informacja o liczbie uczniów objętych przez świadczeniodawcę opieką pielęgniarki szkolnej
  5. Zasady wypełniania Załącznika Nr 5 do umowy P.O.Z. - prezentacja